Back to Home|Add Experience

Love


Love Category : Love Quote
Submit By:  Prem Sharma
Thu 10 Sep 2009

Itna pyar tu mujhe na kar rajhana.... Kahi mai ro


Love Category : Love Quote
Submit By:  sunita nirala
Wed 10 Feb 2016

Mai chehar bar bar dhoti rahi.... Par dag to.... S


Love Category : Love Quote
Submit By:  sunita nirala
Wed 10 Feb 2016

Mai chehar bar bar dhoti rahi.... Par dag to.... S


Love Category : Love Quote
Submit By:  sunita nirala
Wed 10 Feb 2016