Eye Banks

Name Address
Lion Sharad Mehta Eye Bank 27450633, 27413333
Sadvichar Parivar Eye Hosp. (Naroda) 22811476
Sadvichar Parivar Eye Hosp. 26585260, 26585290
Lion District Eye Bank 27450633
Nagari Hospital 26466724
Arman Eye Hospital 26443935
L.K.S.V. Patel Eye Hosp. (902717)64258/64324, 23764052